tap left
PRIVACY POLICY
นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

   การกีฬาแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.tsportschannel.com เว็บไซต์ซึ่งอยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ/หรือบทความประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ การใช้บริการต่างๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกประการ และท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้


ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ เสียง โลโก้ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย, สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว (Know how) ฐานข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ฯลฯ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว ข่าวสาร และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย

การใช้บริการ
บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว และมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด โดยผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์
ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางอินเทอร์เน็ต

การแก้ไขเพิ่มเติม
การกีฬาแห่งประเทศไทยของสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

กฎหมายที่บังคับใช้
หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ท่านและการกีฬาแห่งประเทศไทยตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย การใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว