tap left
About Us
เกี่ยวกับเรา

สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)

   การกีฬาแห่งประทเศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศ รับรู้ข่าวสารทางการกีฬาได้อย่างรวดเร็วและสร้างค่านิยมในการเล่นและดูกีฬาให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีดีขึ้นให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยภายหลังจากภารกิจจัดตั้งสถานีทีวีกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีนโยบายจัดตั้งเว็บไซต์บริการข้อมูลข่าวสาร สถานนีทีวีกีฬา ทั้งนี้เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการกีฬาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อเป็นพื้นที่การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในการสร้างความรู้ทางการกีฬาและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการกีฬา ของประชาชนและเยาวชนอย่างทั่วถึง
  2. เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุน ในการเผยแพร่กิจกรรมกีฬาขององค์กรกีฬา สมาคมกีฬา สถานศึกษาด้านกีฬา และหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ เอกชนที่จัดกิจกรรมทาการกีฬา ซึ่งจะเป็นการสร้างประชาคมกีฬาอย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะตามพันธกิจ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสามารถหายรายได้จากการให้บริการนี้
  4. เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมทางการกีฬาของประเทศไทย
เว็บไซต์เผยแพร่เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561